Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lectuli.nl  Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden – We Line B.V. Versie december 2014

Artikel 1. Definities

 1. WeLineB.V.
  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  WE Line B.V., statutair gevestigd te Losser, kantoorhoudende te 7581 CG Losser, Gronausestraat 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61907103 (hierna: We Line).
 2. Klant
  De consument die aan We Line opdracht geeft om goederen en/of diensten te leveren, wordt aangeduid als klant.
 3. Consument
  Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 4. Order,opdrachtofbestelling
  Er is sprake van een order, opdracht of bestelling als de klant aan We Line verzoekt goederen en/of diensten te leveren.
 5. Overeenkomst
  Na acceptatie van de order, opdracht of bestelling door We Line is sprake van een overeenkomst. Hiervan is ook sprake indien de klant de door We Line geoffreerde prijs volledig heeft voldaan, tenzij We Line de klant per omgaande bericht dat geen overeenkomst tot stand is gekomen en de betreffende gelden retour boekt.
 6. Product(en)
  Alle goederen en/of diensten die We Line levert aan haar klant.
 7. Koopopafstand
  de overeenkomst met een consument waarbij door We Line tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. DezeAlgemeneVoorwaardenzijnvantoepassingopalleaanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij We Line Producten, van welke aard ook, aan haar Klant levert, ook indien deze Producten niet uitdrukkelijk in deze bepalingen zijn omschreven. Afwijkingen van deze bepalingen zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. DezeAlgemeneVoorwaardenzijneveneensvantoepassingop overeenkomsten met We Line, voor de uitvoering waarvan door We Line derden dienen te worden ingeschakeld.
 3. Dezealgemenevoorwaardenzijneveneensgeschrevenvoorde medewerkers van We Line en haar directie.
 4. EventueeldoorKlantgehanteerdeAlgemeneVoorwaardenworden hierbij door We Line uitdrukkelijk verworpen.

blad – 1 –

 

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

 1. IndienéénofmeerderebepalingenindezeAlgemeneVoorwaardenop enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We Line en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Indienonduidelijkheidbestaatomtrentdeuitlegvanéénofmeerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest en strekking van deze bepalingen.
 3. Indienzichtussenpartijeneensituatievoordoetdienietindeze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest en strekking van deze Algemene Voorwaarden.
 4. IndienWeLinenietsteedsstriktenalevingvandezeVoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat We Line in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 5. Hetaccepterenvaneenaanbiedingdanwelhetdoenvaneenbestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

10.Klant en We Line erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatie.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, Offertes en Prijzen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van We Line zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. WeLinekannietaanhaaroffertesofaanbiedingenwordengehouden indien Klant weet dan wel redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
 3. Tenzijandersisovereengekomenzijndeopgegevenprijzeninclusief transportkosten, andere in verband met de levering te maken kosten, BTW en inclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 4. EensamengesteldeprijsopgaveverplichtWeLineniettothetverrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. IndiendeprijsindeovereenkomsttussenWeLineenKlantineen andere valuta dan de Euro luidt, is We Line bevoegd koersschommelingen geheel door te berekenen.

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

blad – 2 –

 

Artikel 4. Overmacht

 1. WeLineisnietgehoudentothetnakomenvanenigeverplichtingjegens Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. OnderovermachtwordtindezeAlgemeneVoorwaardenverstaan,naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop We Line geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor We Line niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van We Line of van derden daaronder begrepen. We Line heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat We Line zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. WeLinekangedurendedeperiodedatdeovermachtvoortduurtde verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. VoorzoveelWeLinetentijdevanhetintredenvanovermachtzijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is We Line gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. WeLinebehoudtzichheteigendomvoorvanalledoorhaaraanKlant geleverde Producten, totdat al haar vorderingen op deze Klant terzake van de geleverde Producten en terzake van de met de geleverde Producten verband houdende dienstverlening, volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van We Line op de Klant wegens tekortschieten in de nakoming van voornoemde overeenkomst(en).
 2. WeLineisbevoegddeondereigendomsvoorbehoudaandeKlant geleverde, al dan niet gebruikte, Producten terug te nemen indien de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens We Line heeft voldaan of indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens We Line zal kunnen voldoen.

 

Artikel 6 Aflevering

1. WeLinegaatovertotleveringvandebestelling,directnadatde goederen gereed zijn voor uitlevering. Alle door We Line genoemde

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

blad – 3 –

(lever)termijnen, zowel ten aanzien van de aflevering van de Producten als de installatie daarvan, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan We Line bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. In geval van niet tijdige levering is We Line pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Klant heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor welke vorm van schade dan ook, indien We Line in verzuim is als hier bedoeld.

 1. BijhetplaatsenvaneenbestellingisKlantverplichtallegegevenste verstrekken die nodig zijn om de transactie adequaat te kunnen afhandelen. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van We Line staan of als gevolg van andere aan Klant toe te rekenen factoren, worden de Producten geacht te zijn geleverd op de datum van aflevering dan wel op de datum waarop de Producten ter aflevering bij Klant zijn aangeboden, dan wel de datum waarop de Producten klaar liggen om te worden afgehaald. We Line heeft het recht om ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 2. HetrisicoopverliesofbeschadigingvanProductendievoorwerpvande overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 3. IndiendedoorKlantterbeschikkinggesteldezakenen/ofdedoorWe Line gemaakte Producten niet worden afgehaald, bewaart We Line deze 6 weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Voor schade welke uit het bewaren mocht ontstaan, wordt door We Line geen verantwoordelijkheid aanvaard.

 

Artikel 7 Aanvaarding

 1. DeKlantdientdedoorWeLinegeleverdeProductenterstondna aflevering nauwkeurig te controleren.
 2. DeKlantdientWeLinebinnenbekwametijdnadeontdekkingopde hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.
 3. OpvoorwaardedatdeKlantheeftvoldaanaanhiervoorgenoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft We Line de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is We Line met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van de Klant met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet.

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

blad – 4 –

 

Artikel 8 Bedenktijd bij koop op afstand

In het geval van “koop op afstand” mag de Klant de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een Product ontbinden. Klant dient daartoe het door We Lione aan klant ter beschikking gestelde formulier uin te vullen en te retourneren. Voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. Indien producten door We Line in verzegelde toestand worden geleverd, vervalt de bedenktijd indien en zodra Klant de verzegeling heeft verbroken. De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de Klant betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Klant worden terugbetaald.

 

Artikel 9 Garantie

 1. WeLinegarandeertdeleveringvaneendeugdelijkProduct.Alser sprake is van een ondeugdelijk Product, zal We Line het Product gratis repareren, dan wel, indien dit niet mogelijk is of indien We Line daarvoor kiest, de Klant een nieuw Product geven.
 2. Gebrekendienietdoordegarantiegedektwordendanweldaarwel onder vallen doch na de garantietermijn ontdekt worden of terzake waarvan te laat gereclameerd is, worden door We Line verholpen op verzoek van Klant tegen de daarvoor normaal geldende tarieven die We Line hanteert.

 

Artikel 10 Betaling, verzuim, incassokosten

 1. Betalingkangeschiedenop(eenvan)dewijze(n)(iDEAL, Overschrijving, Eenmalige incasso, Pay-pal, Factuur) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van We Line.
 2. Tenzijandersisovereengekomendientbetalingvanfacturenvandeaan We Line verschuldigde bedragen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
 3. DedoorKlantgedanebetalingenstrekkensteedsindeeersteplaatster afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien een order in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft We Line het recht ieder deel apart te factureren. We Line heeft de bevoegdheid de levering van de nog niet gefactureerde gedeelten op te schorten totdat de wel gefactureerde gedeelten geheel zijn voldaan.
 4. KlantisnietgerechtigddoorhemaanWeLineverschuldigdebedragen te verrekenen met door hem van We Line te vorderen bedragen, tenzij We Line uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verrekening.

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

blad – 5 –

 

 1. DooroverschrijdingvandedoorWeLinebedongenbetalingstermijnenis Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en worden alle vorderingen van We Line op Klant direct opeisbaar.
 2. Alle door We Line te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichtingen van Klant te bewerkstelligen, dienen door Klant te worden vergoed. Ter bepaling van deze buitengerechtelijke kosten geldt de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (vastgesteld op 27 maart 2012), en luidende als volgt:
  1. Devergoedingvoorkostenalsbedoeldinartikel96lid2,ondercvan Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:
   • –  15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over deeerste € 2500 van de vordering;
   • –  10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over devolgende € 2500 van de vordering;
   • –  5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over devolgende € 5000 van de vordering;
   • –  1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over devolgende € 190.000 van de vordering;
   • –  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van€ 6775.
  2. Deinonderletterabedoeldevergoedingbedraagttenminste€40.
  3. De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomtmet het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.
 3. Inhetinlid5bedoeldegevalbehoudtWeLinezichdemogelijkheidvoor de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover Klant op te schorten.

 

Artikel 11 Afnameverplichtingen

 1. KlantisverplichtdevoorhetverrichtenvandeprestatievanWeLine noodzakelijke en door We Line verlangde medewerking te verlenen, daaronder ook uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de bestelde Producten.
 2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde Producten aan Klant ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken door niet aan We Line toe te rekenen omstandigheden. Klant geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum van de Producten.

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

blad – 6 –

 

3. DedoorWeLinegemaaktekostenvoortvloeiendeuitditverzuimkomen voor rekening van Klant, zulks onverminderd de overige rechten van We Line terzake van deze tekortkoming van Klant.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

We Line behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving. Het is Klant niet toegestaan merknamen op door We Line geleverde Producten aan te brengen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. WeLineisslechtsaansprakelijkvoormateriëleschade,voorzoverde betreffende schade is veroorzaakt hetzij door gebreken in de geleverde Producten hetzij door een aan We Line toerekenbare tekortkoming van personen of van zaken waarvan We Line zich bedient in verband met de uitvoering van haar verplichtingen uit deze overeenkomst.
 2. DehierbovengenoemdeaansprakelijkheidvanWeLinebeperktzichtot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht en tot een bedrag ten hoogste gelijk aan het bedrag van de door Koper aan We Line voor het Product betaalde prijs.
 3. WeLineaanvaardtgeenenkeleaansprakelijkheidtenaanzienvanenige vorm van indirecte of gevolgschade. Klant vrijwaart We Line tegen alle aanspraken van derden terzake.
 4. WeLineaanvaardtevenminaansprakelijkheidindiendeteleverenzaken niet geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is gemaakt aan We Line. Klant dient de geschiktheid zelf te onderzoeken.
 5. WeLineisnietaansprakelijkvoorschadevanwelkeaarddanook,die ontstaat doordat of nadat Klant de afgeleverde Producten in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan een derde heeft geleverd, respectievelijk door een derde in gebruik heeft doen leveren.
 6. WeLinesluitgéénaansprakelijkheiduitvoorschadedieeengevolgis van opzet of bewuste roekeloosheid van hem of van de tot zijn bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14 Beëindiging

Ingeval Klant niet voldoet aan enige op hem jegens We Line rustende verplichting uit de overeenkomst dan wel ingeval van faillissement of surseance van betaling van Klant of ingeval op diens goederen beslag wordt gelegd, heeft We Line het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, onverminderd de rechten van We Line op schadevergoeding.

Artikel 15 Third Party Producten

Indien en voor zover We Line Producten van derden aan Klant levert, zullen, mits dit door We Line schriftelijk aan Klant is meegedeeld, voor wat betreft

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

blad – 7 –

die Producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden worden door We Line ter beschikking gesteld. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen We Line en Klant om welke reden dan ook buiten toepassing geacht worden te zijn, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 16 Algemeen

 1. IndienWeLineteenigertijdofvantijdtottijdgeengebruikmaaktvan een haar krachtens de overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.
 2. WeLineheefthetrechtdeovereenkomstenallerechtenen verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen.
 3. HetdoorWeLineverstrekkenvantechnischegegevens,adviezenof instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.
 4. Detitelsbovendeartikelenvandezevoorwaardendienenalleenals referentie en hebben als zodanig geen invloed op de uitleg van de overeenkomst.
 5. IngevalvanstrijdigheidvanenigebepalingindeAlgemene Voorwaarden met bepalingen in de individuele overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele overeenkomst.
 6. ElkevorderingopWeLine,ongeachthaargrond,voortvloeienduitde overeenkomst of deze voorwaarden vervalt indien zij niet binnen twee jaar na ontstaan van de oorzaak is aangespannen.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van We Line. Geschillen voor de kennisneming waarvan de rechtbank in eerste aanleg bevoegd is, zullen worden berecht door de rechtbank Overijssel, Nederland.

De rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Klant is mede bevoegd.

140141 – RW – 9/10/15 – (akte: 140913)

}